Cebir

Derece tablosu

1'den 10'a kadar sayılar tablosu. Yüksek kalitede derece tablosunun resimleri. Online derece hesap makinesi.


Derece hesap

sayısı
derecesi


Bu hesap makinesinin yardımıyla, çevrimiçi herhangi bir doğal sayının derecesini hesaplayabileceksiniz. Numarayı girin, derece ve tıklayın - hesaplayın.
1'den 10'a kadar derece


n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2n 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024
3n 3 9 27 81 243 729 2187 6561 19683 59049
4n 4 16 64 256 1024 4096 16384 65536 262144 1048576
5n 5 25 125 625 3125 15625 78125 390625 1953125 9765625
6n 6 36 216 1296 7776 46656 279936 1679616 10077696 60466176
7n 7 49 343 2401 16807 117649 823543 5764801 40353607 282475249
8n 8 64 512 4096 32768 262144 2097152 16777216 134217728 1073741824
9n 9 81 729 6561 59049 531441 4782969 43046721 387420489 3486784401
10n 10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000 1000000000 100000000001'den 10'a kadar derece

11=1

12=1

13=1

14=1

15=1

16=1

17=1

18=1

19=1

110=1

21=2

22=4

23=8

24=16

25=32

26=64

27=128

28=256

29=512

210=1024

31=3

32=9

33=27

34=81

35=243

36=729

37=2187

38=6561

39=19683

310=59049

41=4

42=16

43=64

44=256

45=1024

46=4096

47=16384

48=65536

49=262144

410=1048576

51=5

52=25

53=125

54=625

55=3125

56=15625

57=78125

58=390625

59=1953125

510=9765625

61=6

62=36

63=216

64=1296

65=7776

66=46656

67=279936

68=1679616

69=10077696

610=60466176

71=7

72=49

73=343

74=2401

75=16807

76=117649

77=823543

78=5764801

79=40353607

710=282475249

81=8

82=64

83=512

84=4096

85=32768

86=262144

87=2097152

88=16777216

89=134217728

810=1073741824

91=9

92=81

93=729

94=6561

95=59049

96=531441

97=4782969

98=43046721

99=387420489

910=3486784401

101=10

102=100

103=1000

104=10000

105=100000

106=1000000

107=10000000

108=100000000

109=1000000000

1010=10000000000teori

Bir sayının derecesi, sayının kendiliğinden art arda çarpılması işleminin kısaltılmış bir kaydıdır. Bu durumda sayının kendisi derecenin tabanı ve üs ile çarpma işlemlerinin sayısı olarak adlandırılır.

an = a×a ... ×a

Giriş okundu: «n» derecesine «a».

«a» derecesi temelidir

«n» üs


örnek:

46 = 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 = 4096

Bu ifade şu şekilde okunur: 4'ün dördünün 6 ya da altıncı gücünün gücü ya da dördüncüsü altıncı güce yükseltmek için.


Dereceleri indir

  • Resmi daha büyük görmek için resme tıklayın.
  • Resmi bilgisayarınıza kaydetmek için yazıt indirmeye tıklayın. Görüntü yüksek çözünürlüklü ve kaliteli olacaktır.

Bu bağlantıyı paylaş: