אלגברה

לוח מעלות

לוח תארים של מספרים בין 1 ל -10. תמונות של שולחן המעלות באיכות גבוהה. מחשבון של מעלות באינטרנט.


מחשבון תואר

מספר
כיתה


בעזרת מחשבון זה תוכל לחשב את התואר של כל מספר מקוון באינטרנט. הזן את מספר, תואר ולחץ - לחשב.
לוח תארים 1 עד 10


n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2n 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024
3n 3 9 27 81 243 729 2187 6561 19683 59049
4n 4 16 64 256 1024 4096 16384 65536 262144 1048576
5n 5 25 125 625 3125 15625 78125 390625 1953125 9765625
6n 6 36 216 1296 7776 46656 279936 1679616 10077696 60466176
7n 7 49 343 2401 16807 117649 823543 5764801 40353607 282475249
8n 8 64 512 4096 32768 262144 2097152 16777216 134217728 1073741824
9n 9 81 729 6561 59049 531441 4782969 43046721 387420489 3486784401
10n 10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000 1000000000 10000000000לוח תארים 1 עד 10

11=1

12=1

13=1

14=1

15=1

16=1

17=1

18=1

19=1

110=1

21=2

22=4

23=8

24=16

25=32

26=64

27=128

28=256

29=512

210=1024

31=3

32=9

33=27

34=81

35=243

36=729

37=2187

38=6561

39=19683

310=59049

41=4

42=16

43=64

44=256

45=1024

46=4096

47=16384

48=65536

49=262144

410=1048576

51=5

52=25

53=125

54=625

55=3125

56=15625

57=78125

58=390625

59=1953125

510=9765625

61=6

62=36

63=216

64=1296

65=7776

66=46656

67=279936

68=1679616

69=10077696

610=60466176

71=7

72=49

73=343

74=2401

75=16807

76=117649

77=823543

78=5764801

79=40353607

710=282475249

81=8

82=64

83=512

84=4096

85=32768

86=262144

87=2097152

88=16777216

89=134217728

810=1073741824

91=9

92=81

93=729

94=6561

95=59049

96=531441

97=4782969

98=43046721

99=387420489

910=3486784401

101=10

102=100

103=1000

104=10000

105=100000

106=1000000

107=10000000

108=100000000

109=1000000000

1010=10000000000תיאוריה

דרגת המספר היא תיעוד מקוצר של הניתוח של הכפלת המספר עצמו שוב ושוב. המספר עצמו במקרה זה נקרא בסיס התואר, ומספר פעולות הכפל על ידי המעריך

an = a×a ... ×a

הרשומה נקראת: «a» במידה «n».

«a» הוא הבסיס של התואר

«n» הוא המעריך


דוגמה:

46 = 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 = 4096

ביטוי זה נקרא: 4 לכוח של 6 או הכוח השישי של מספר ארבע או להעלות את המספר הרביעי הכוח השישי.


הורד טבלת תארים

  • לחץ על התמונה כדי לראות אותה בתצוגה רחבה יותר.
  • לחץ על הכיתוב להורדה כדי לשמור את התמונה במחשב. התמונה תהיה ברזולוציה גבוהה ובאיכות טובה.

שתף קישור זה: