Алгебра

Таблица с градуси

Таблица на степените на числата от 1 до 10. Снимки на таблицата със степени във високо качество. Калкулаторът на степените онлайн.


Качествен калкулатор

брой на
степен на


С помощта на този калкулатор ще можете да изчислите степента на всяко естествено число онлайн. Въведете номера, степента и кликнете - изчислете.
Таблица с градуси от 1 до 10


n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2n 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024
3n 3 9 27 81 243 729 2187 6561 19683 59049
4n 4 16 64 256 1024 4096 16384 65536 262144 1048576
5n 5 25 125 625 3125 15625 78125 390625 1953125 9765625
6n 6 36 216 1296 7776 46656 279936 1679616 10077696 60466176
7n 7 49 343 2401 16807 117649 823543 5764801 40353607 282475249
8n 8 64 512 4096 32768 262144 2097152 16777216 134217728 1073741824
9n 9 81 729 6561 59049 531441 4782969 43046721 387420489 3486784401
10n 10 100 1000 10000 100000 1000000 10000000 100000000 1000000000 10000000000Таблица с градуси от 1 до 10

11=1

12=1

13=1

14=1

15=1

16=1

17=1

18=1

19=1

110=1

21=2

22=4

23=8

24=16

25=32

26=64

27=128

28=256

29=512

210=1024

31=3

32=9

33=27

34=81

35=243

36=729

37=2187

38=6561

39=19683

310=59049

41=4

42=16

43=64

44=256

45=1024

46=4096

47=16384

48=65536

49=262144

410=1048576

51=5

52=25

53=125

54=625

55=3125

56=15625

57=78125

58=390625

59=1953125

510=9765625

61=6

62=36

63=216

64=1296

65=7776

66=46656

67=279936

68=1679616

69=10077696

610=60466176

71=7

72=49

73=343

74=2401

75=16807

76=117649

77=823543

78=5764801

79=40353607

710=282475249

81=8

82=64

83=512

84=4096

85=32768

86=262144

87=2097152

88=16777216

89=134217728

810=1073741824

91=9

92=81

93=729

94=6561

95=59049

96=531441

97=4782969

98=43046721

99=387420489

910=3486784401

101=10

102=100

103=1000

104=10000

105=100000

106=1000000

107=10000000

108=100000000

109=1000000000

1010=10000000000теория

Степента на числото е съкратен запис на операцията за многократно умножаване на числото само по себе си. Самото число в този случай се нарича базата на степента и броя на операциите на умножение по експонента

an = a×a ... ×a

Записът се чете: «a» до степен «n».

«a» е в основата на степента

«n» е експонентът


например:

46 = 4 × 4 × 4 × 4 × 4 × 4 = 4096

Този израз се чете: 4 до силата на 6 или шестата сила на числото четири или да се повиши числото четири до шестата мощност.


Изтеглете таблицата със степени

  • Кликнете върху снимката, за да я видите в по-голям изглед.
  • Кликнете върху изтеглянето на надписа, за да запишете картината на компютъра си. Изображението ще бъде с висока разделителна способност и с добро качество.

Споделете тази връзка: