גיאומטריה

שטח המקביל

שטח של מקבילוגרמה, נוסחאות ומחשבון לחישוב השטח on-line. נוסחאות לחישוב השטח של מקבילית עבור נתונים ראשוניים שונים ניתנים.


טבלה עם נוסחאות שטח מקבילות (בסוף העמוד)
1

אזור מקבילי לפי בסיס וגובה של מקבילוגרם

אזור מקבילי לפי בסיס וגובה של מקבילוגרם
... אימון ...
a - בצד
h - גובה


2

שטח המקביל לאורך הצד וגובהו מופנה לצד זה

שטח המקביל לאורך הצד וגובהו מופנה לצד זה
... אימון ...
b - בצד
hb - גובה


3

שטח המקביל משני צדדיו והזווית ביניהם

שטח המקביל משני צדדיו והזווית ביניהם
... אימון ...
a - בצד
b - בצד
α° - הזווית בין הצדדים


4

השטח של מקבילית לאורך שני אלכסונים ואת הזווית בין אלה אלכסונים

השטח של מקבילית לאורך שני אלכסונים ואת הזווית בין אלה אלכסונים
... אימון ...
d1 - אלכסוני
d2 - אלכסוני
α° - הזווית בין האלכסונים


5

שטח המקביל לאורך המעגל הקדמי והצד

שטח המקביל לאורך המעגל הקדמי והצד

נוסחה זו מיושמת רק עבור מקבילים, שבהם ניתן לחרוט מעגל. מקביל כזה יכול להיות רק מעוין.

... אימון ...
a - בצד
r - הרדיוס של מעגל הקדשה


6

שטח המקביל לאורך המעגל הקדמי והזווית בין הצדדים

שטח המקביל לאורך המעגל הקדמי והזווית בין הצדדים

נוסחה זו מיושמת רק עבור מקבילים, שבהם ניתן לחרוט מעגל. מקביל כזה יכול להיות רק מעוין.

... אימון ...
r - הרדיוס של מעגל הקדשה
α° - הזווית בין הצדדים

הערה:

אם הזווית מוגדרת ברדיאנים בנתוני המקור, לצורך המרה לתארים תוכלו להשתמש בנוסחה:

1 radian × (180/π) ° = 57,296°


טבלה עם נוסחאות שטח מקבילות


נתוני מקור
(קישור פעיל ללכת למחשבון)
שרטוט נוסחה
1 בסיס וגובה
2 צד וגובה
3 שני צדדים והזווית ביניהם
4 אלכסונים והזווית ביניהם
5 עיגול וצד רשומים
6 עיגול ונקודת חרוט בין הצדדיםשתף קישור זה: