هندسه

منطقه مساوی

محدوده همبستگی، فرمول ها و ماشین حساب برای محاسبه منطقه در خط. فرمول برای محاسبه مساحت یک همبستگی برای داده های مختلف اولیه ارائه شده است.


جدول با فرمول های منطقه موازی (در پایان صفحه)
1

ناحیه پاراللوگرافی با پایه و ارتفاع رگلاتورم

ناحیه پاراللوگرافی با پایه و ارتفاع رگلاتورم
... آموزش ...
a - طرف
h - ارتفاع


2

منطقه مسطح در امتداد سمت و ارتفاع آن به سمت پایین

منطقه مسطح در امتداد سمت و ارتفاع آن به سمت پایین
... آموزش ...
b - طرف
hb - ارتفاع


3

مساحت مساوی دو طرف و زاویه بین آنها

مساحت مساوی دو طرف و زاویه بین آنها
... آموزش ...
a - طرف
b - طرف
α° - زاویه بین دو طرف


4

منطقه مسطح دو ضلعی و زاویه بین این قطرها

منطقه مسطح دو ضلعی و زاویه بین این قطرها
... آموزش ...
d1 - قطر
d2 - قطر
α° - زاویه بین قطر


5

منطقه مسطح در امتداد دایره الحاقی و جانبی

منطقه مسطح در امتداد دایره الحاقی و جانبی

این فرمول فقط برای موازی است که در آن یک حلقه را می توان درج کرد. چنین یکنواختی فقط می تواند یک رمبو باشد.

... آموزش ...
a - طرف
r - شعاع دایره محاط


6

منطقه مسطح در امتداد دایره الحاق شده و زاویه بین دو طرف

منطقه مسطح در امتداد دایره الحاق شده و زاویه بین دو طرف

این فرمول فقط برای موازی است که در آن یک حلقه را می توان درج کرد. چنین یکنواختی فقط می تواند یک رمبو باشد.

... آموزش ...
r - شعاع دایره محاط
α° - زاویه بین دو طرف

یادداشت:

اگر زاویه در رادیان ها در داده های منبع تنظیم شود می توانید از فرمول برای تبدیل به درجه استفاده کنید:

1 radian × (180/π) ° = 57,296°


جدول با فرمول های منطقه موازی


دادههای منبع
(لینک فعال برای رفتن به ماشین حساب)
طرح فرمول
1 پایه و ارتفاع
2 سمت و ارتفاع
3 دو طرف و زاویه بین آنها
4 موربها و زاویه بین آنها
5 دایره و سمت کتیبه
6 دایره و زاویه حک شده بین طرفینبه اشتراک گذاشتن این لینک: