هندسه

مساحت یک ذوزنقه

مساحت ذوزنقه فرمول و یک ماشین حساب برای محاسبه منطقه آنلاین. فرمول برای تمام انواع ذوزنقه و موارد خاص ذوزنقه متساوی الساقین است.


جدول با فرمول های ناحیه ذوزنقه (در پایان صفحه)
منطقه برای انواع ذوزنقه


1

مساحت ذوزنقه ارتفاع و دو پایگاه

مساحت ذوزنقه ارتفاع و دو پایگاه
... آموزش ...
a - پایه
b - پایه
h - ارتفاع


2

مساحت ذوزنقه ارتفاع و وسط خط

مساحت ذوزنقه ارتفاع و وسط خط
... آموزش ...
m - وسط خط
h - ارتفاع


3

مساحت ذوزنقه در چهار طرف

مساحت ذوزنقه در چهار طرف
... آموزش ...
a - پایه
b - پایه
c - طرف
d - طرف


4

مساحت یک ذوزنقه با قطر و زاویه بین قطر

مساحت یک ذوزنقه با قطر و زاویه بین قطر
... آموزش ...
d1 - قطر
d2 - قطر
α° - زاویه بین قطر


5

مساحت یک ذوزنقه با استفاده از آن پایگاه ها و زاویه ها در پایه

مساحت یک ذوزنقه با استفاده از آن پایگاه ها و زاویه ها در پایه
... آموزش ...
a - پایه
b - پایه
α° - پایه زاویه
β° - پایه زاویه


مساحت ذوزنقه متساوی الساقین


6

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین از طریق

مساحت ذوزنقه در چهار طرف
... آموزش ...
a - طرف
b - طرف
c - طرف


7

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از پایه کوچک کنار و گوشه در یک پایه بالاتر

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از پایه کوچک کنار و گوشه در یک پایه بالاتر
... آموزش ...
a - پایه
c - طرف
α° - پایه زاویه


8

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از پایه بزرگتر از کنار و گوشه در یک پایه بالاتر

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از پایه بزرگتر از کنار و گوشه در یک پایه بالاتر
... آموزش ...
b - پایه
c - طرف
α° - پایه زاویه


9

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از پایه و پایه زاویه

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از پایه و پایه زاویه
... آموزش ...
a - پایه
b - پایه
α° - پایه زاویه


10

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از قطر و زاویه بین قطر

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از قطر و زاویه بین قطر
... آموزش ...
d - قطر
α° - زاویه بین قطر


11

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین از طریق خط وسط به سمت و زاویه پایه

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین از طریق خط وسط به سمت و زاویه پایه
... آموزش ...
m - وسط خط
c - طرف
α° - زاویه بین دو طرف


12

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین در امتداد شعاع دایره محاط و زاویه بین دو طرف

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین در امتداد شعاع دایره محاط و زاویه بین دو طرف

این فرمول فقط برای ذوزنقه متساوی الساقین است که می تواند دایره محاط است.

... آموزش ...
r - شعاع دایره محاط
α° - زاویه بین دو طرف


13

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از دو پایگاه و شعاع دایره محاط

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از دو پایگاه و شعاع دایره محاط

این فرمول فقط برای ذوزنقه متساوی الساقین است که می تواند دایره محاط است.

... آموزش ...
a - پایه
b - پایه
r - شعاع دایره محاط


14

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با آن پایه و زاویه در بیشتر پایه

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با آن پایه و زاویه در بیشتر پایه

این فرمول فقط برای ذوزنقه متساوی الساقین است که می تواند دایره محاط است.

... آموزش ...
a - پایه
b - پایه
α° - پایه زاویه


15

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین از طریق طرف

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از قطر و زاویه بین قطر

این فرمول فقط برای ذوزنقه متساوی الساقین است که می تواند دایره محاط است.

... آموزش ...
a - پایه
b - پایه
c - طرف


16

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از پایه و میانی خط

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از قطر و زاویه بین قطر

این فرمول فقط برای ذوزنقه متساوی الساقین است که می تواند دایره محاط است.

... آموزش ...
a - پایه
b - پایه
m - وسط خط

یادداشت:

اگر زاویه در رادیان ها در داده های منبع تنظیم شود می توانید از فرمول برای تبدیل به درجه استفاده کنید:

1 radian × (180/π) ° = 57,296°


جدول با فرمول های ناحیه ذوزنقه

بسته به اطلاعات اولیه شناخته شده و نوع ذوزنقه ، می توان سطح ذوزنقه را با استفاده از فرمولهای مختلف محاسبه کرد.


دادههای منبع
(لینک فعال برای رفتن به ماشین حساب)
طرح فرمول
منطقه برای انواع ذوزنقه
1 ارتفاع و دو پایه
2 قد و خط میانی
3 چهار طرف
4 موربها و زاویه بین آنها
5 پایه ها و زوایای یکی از پایه ها
مساحت ذوزنقه متساوی الساقین
6 احزاب
7 پایه ، کناره ها و گوشه در پایه
8 پایه ، کناره ها و گوشه در پایه
9 پایه ها و زوایای یکی از پایه ها
10 موربها و زاویه بین آنها
11 خط میانی ، اضلاع و زاویه بین پایه و دو طرف
12 شعاع دایره نوشته شده و زاویه پایه
13 پایه و شعاع دایره کتیبه
14 پایه ها و زوایای یکی از پایه ها
15 پایه ها و طرفین
16 پایه و خط میانی
به اشتراک گذاشتن این لینک: