Geometry

مساحت یک ذوزنقه

مساحت ذوزنقه فرمول و یک ماشین حساب برای محاسبه منطقه آنلاین. فرمول برای تمام انواع ذوزنقه و موارد خاص ذوزنقه متساوی الساقین است.


منطقه برای انواع ذوزنقه


1

مساحت ذوزنقه ارتفاع و دو پایگاه

مساحت ذوزنقه ارتفاع و دو پایگاه
a - پایه
b - پایه
h - ارتفاع

... آموزش ...


2

مساحت ذوزنقه ارتفاع و وسط خط

مساحت ذوزنقه ارتفاع و وسط خط
m - وسط خط
h - ارتفاع

... آموزش ...


3

مساحت ذوزنقه در چهار طرف

مساحت ذوزنقه در چهار طرف
a - پایه
b - پایه
c - طرف
d - طرف

... آموزش ...


4

مساحت یک ذوزنقه با قطر و زاویه بین قطر

مساحت یک ذوزنقه با قطر و زاویه بین قطر
d1 - قطر
d2 - قطر
α° - زاویه بین قطر

... آموزش ...


5

مساحت یک ذوزنقه با استفاده از آن پایگاه ها و زاویه ها در پایه

مساحت یک ذوزنقه با استفاده از آن پایگاه ها و زاویه ها در پایه
a - پایه
b - پایه
α° - پایه زاویه
β° - پایه زاویه

... آموزش ...


مساحت ذوزنقه متساوی الساقین6

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین از طریق

مساحت ذوزنقه در چهار طرف
a - طرف
b - طرف
c - طرف

... آموزش ...


7

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از پایه کوچک کنار و گوشه در یک پایه بالاتر

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از پایه کوچک کنار و گوشه در یک پایه بالاتر
a - پایه
c - طرف
α° - پایه زاویه

... آموزش ...


8

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از پایه بزرگتر از کنار و گوشه در یک پایه بالاتر

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از پایه بزرگتر از کنار و گوشه در یک پایه بالاتر
b - پایه
c - طرف
α° - پایه زاویه

... آموزش ...


9

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از پایه و پایه زاویه

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از پایه و پایه زاویه
a - پایه
b - پایه
α° - پایه زاویه

... آموزش ...


10

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از قطر و زاویه بین قطر

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از قطر و زاویه بین قطر
d - قطر
α° - زاویه بین قطر

... آموزش ...11

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین از طریق خط وسط به سمت و زاویه پایه

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین از طریق خط وسط به سمت و زاویه پایه
m - وسط خط
c - طرف
α° - زاویه بین دو طرف

... آموزش ...


12

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین در امتداد شعاع دایره محاط و زاویه بین دو طرف

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین در امتداد شعاع دایره محاط و زاویه بین دو طرف

این فرمول فقط برای ذوزنقه متساوی الساقین است که می تواند دایره محاط است.


r - شعاع دایره محاط
α° - زاویه بین دو طرف

... آموزش ...


13

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از دو پایگاه و شعاع دایره محاط

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از دو پایگاه و شعاع دایره محاط

این فرمول فقط برای ذوزنقه متساوی الساقین است که می تواند دایره محاط است.


a - پایه
b - پایه
r - شعاع دایره محاط

... آموزش ...


14

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با آن پایه و زاویه در بیشتر پایه

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با آن پایه و زاویه در بیشتر پایه

این فرمول فقط برای ذوزنقه متساوی الساقین است که می تواند دایره محاط است.


a - پایه
b - پایه
α° - پایه زاویه

... آموزش ...


15

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین از طریق طرف

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از قطر و زاویه بین قطر

این فرمول فقط برای ذوزنقه متساوی الساقین است که می تواند دایره محاط است.


a - پایه
b - پایه
c - طرف

... آموزش ...


16

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از پایه و میانی خط

مساحت ذوزنقه متساوی الساقین با استفاده از قطر و زاویه بین قطر

این فرمول فقط برای ذوزنقه متساوی الساقین است که می تواند دایره محاط است.


a - پایه
b - پایه
m - وسط خط

... آموزش ...مساحت یک ذوزنقه

به اشتراک گذاشتن این لینک: