Geometry

-vùng hình thang

Diện tích của hình thang, công thức và máy tính để tính diện tích trên mạng. Công thức cho tất cả các loại hình thang và trường hợp đặc biệt của hình thang cân được đưa ra.Diện tích cho tất cả các loại hình thang


1

Diện tích hình thang theo chiều cao và hai bazơ

Diện tích hình thang theo chiều cao và hai bazơ
... chuẩn bị ...
a - nền móng
b - nền móng
h - độ cao


2

Diện tích chiều cao hình thang và đường giữa

Diện tích chiều cao hình thang và đường giữa
... chuẩn bị ...
m - đường giữa
h - độ cao


3

Diện tích của hình thang trên bốn mặt

Diện tích của hình thang trên bốn mặt
... chuẩn bị ...
a - nền móng
b - nền móng
c - tiệc tùng
d - tiệc tùng


4

Diện tích của hình thang dọc theo đường chéo và góc giữa các đường chéo

Diện tích của hình thang dọc theo đường chéo và góc giữa các đường chéo
... chuẩn bị ...
d1 - đường chéo
d2 - đường chéo
α° - Góc giữa các đường chéo


5

Diện tích của hình thang thông qua các bazơ và góc của nó tại đáy

Diện tích của hình thang thông qua các bazơ và góc của nó tại đáy
... chuẩn bị ...
a - nền móng
b - nền móng
α° - góc tại cơ sở
β° - góc tại cơ sở


Diện tích của một hình thang cân


6

Diện tích của một cân hình thang qua các cạnh của nó

Diện tích của hình thang trên bốn mặt
... chuẩn bị ...
a - tiệc tùng
b - tiệc tùng
c - tiệc tùng


7

Diện tích của một cân hình thang thông qua một cơ sở nhỏ, bên và góc tại một cơ sở lớn hơn

Diện tích của một cân hình thang thông qua một cơ sở nhỏ, bên và góc tại một cơ sở lớn hơn
... chuẩn bị ...
a - nền móng
c - tiệc tùng
α° - góc tại cơ sở


8

Diện tích của một hình thang cân thông qua các cơ sở lớn hơn, bên cạnh và góc tại cơ sở cao

Diện tích của một hình thang cân thông qua các cơ sở lớn hơn, bên cạnh và góc tại cơ sở cao
... chuẩn bị ...
b - nền móng
c - tiệc tùng
α° - góc tại cơ sở


9

Diện tích của một cân hình thang thông qua các bazơ và góc ở gốc

Diện tích của một cân hình thang thông qua các bazơ và góc ở gốc
... chuẩn bị ...
a - nền móng
b - nền móng
α° - góc tại cơ sở


10

Diện tích của một hình thang cân trên đường chéo và góc giữa đường chéo

Diện tích của một hình thang cân trên đường chéo và góc giữa đường chéo
... chuẩn bị ...
d - đường chéo
α° - Góc giữa các đường chéo


11

Diện tích của cân hình thang qua đường giữa, mặt bên và góc ở chân đế

Diện tích của cân hình thang qua đường giữa, mặt bên và góc ở chân đế
... chuẩn bị ...
m - đường giữa
c - tiệc tùng
α° - góc giữa các bên


12

Diện tích của một hình thang cân trong bán kính của vòng tròn ghi và góc giữa hai bên

Diện tích của một hình thang cân trong bán kính của vòng tròn ghi và góc giữa hai bên

Công thức này chỉ áp dụng cho cân hình thang, có thể ghi một vòng tròn.

... chuẩn bị ...
r - bán kính của vòng tròn ghi
α° - góc giữa các bên


13

Diện tích của một hình thang cân trong hai cơ sở của nó và bán kính của vòng tròn ghi

Diện tích của một hình thang cân trong hai cơ sở của nó và bán kính của vòng tròn ghi

Công thức này chỉ áp dụng cho cân hình thang, có thể ghi một vòng tròn.

... chuẩn bị ...
a - nền móng
b - nền móng
r - bán kính của vòng tròn ghi


14

Diện tích của một hình thang cân bằng các đế và góc của nó tại một đế lớn hơn

Diện tích của một hình thang cân bằng các đế và góc của nó tại một đế lớn hơn

Công thức này chỉ áp dụng cho cân hình thang, có thể ghi một vòng tròn.

... chuẩn bị ...
a - nền móng
b - nền móng
α° - góc tại cơ sở


15

Diện tích của một cân hình thang qua hai bên

Diện tích của một hình thang cân trên đường chéo và góc giữa đường chéo

Công thức này chỉ áp dụng cho cân hình thang, có thể ghi một vòng tròn.

... chuẩn bị ...
a - nền móng
b - nền móng
c - tiệc tùng


16

Diện tích của cân hình thang qua các bazơ và đường giữa

Diện tích của một hình thang cân trên đường chéo và góc giữa đường chéo

Công thức này chỉ áp dụng cho cân hình thang, có thể ghi một vòng tròn.

... chuẩn bị ...
a - nền móng
b - nền móng
m - đường giữa-vùng hình thang

Chia sẻ liên kết này: