Geometry

-vùng hình thang

Diện tích của hình thang, công thức và máy tính để tính diện tích trên mạng. Công thức cho tất cả các loại hình thang và trường hợp đặc biệt của hình thang cân được đưa ra.


Diện tích cho tất cả các loại hình thang


1

Diện tích hình thang theo chiều cao và hai bazơ

Diện tích hình thang theo chiều cao và hai bazơ
a - nền móng
b - nền móng
h - độ cao

... chuẩn bị ...


2

Diện tích chiều cao hình thang và đường giữa

Diện tích chiều cao hình thang và đường giữa
m - đường giữa
h - độ cao

... chuẩn bị ...


3

Diện tích của hình thang trên bốn mặt

Diện tích của hình thang trên bốn mặt
a - nền móng
b - nền móng
c - tiệc tùng
d - tiệc tùng

... chuẩn bị ...


4

Diện tích của hình thang dọc theo đường chéo và góc giữa các đường chéo

Diện tích của hình thang dọc theo đường chéo và góc giữa các đường chéo
d1 - đường chéo
d2 - đường chéo
α° - Góc giữa các đường chéo

... chuẩn bị ...


5

Diện tích của hình thang thông qua các bazơ và góc của nó tại đáy

Diện tích của hình thang thông qua các bazơ và góc của nó tại đáy
a - nền móng
b - nền móng
α° - góc tại cơ sở
β° - góc tại cơ sở

... chuẩn bị ...


Diện tích của một hình thang cân6

Diện tích của một cân hình thang qua các cạnh của nó

Diện tích của hình thang trên bốn mặt
a - tiệc tùng
b - tiệc tùng
c - tiệc tùng

... chuẩn bị ...


7

Diện tích của một cân hình thang thông qua một cơ sở nhỏ, bên và góc tại một cơ sở lớn hơn

Diện tích của một cân hình thang thông qua một cơ sở nhỏ, bên và góc tại một cơ sở lớn hơn
a - nền móng
c - tiệc tùng
α° - góc tại cơ sở

... chuẩn bị ...


8

Diện tích của một hình thang cân thông qua các cơ sở lớn hơn, bên cạnh và góc tại cơ sở cao

Diện tích của một hình thang cân thông qua các cơ sở lớn hơn, bên cạnh và góc tại cơ sở cao
b - nền móng
c - tiệc tùng
α° - góc tại cơ sở

... chuẩn bị ...


9

Diện tích của một cân hình thang thông qua các bazơ và góc ở gốc

Diện tích của một cân hình thang thông qua các bazơ và góc ở gốc
a - nền móng
b - nền móng
α° - góc tại cơ sở

... chuẩn bị ...


10

Diện tích của một hình thang cân trên đường chéo và góc giữa đường chéo

Diện tích của một hình thang cân trên đường chéo và góc giữa đường chéo
d - đường chéo
α° - Góc giữa các đường chéo

... chuẩn bị ...11

Diện tích của cân hình thang qua đường giữa, mặt bên và góc ở chân đế

Diện tích của cân hình thang qua đường giữa, mặt bên và góc ở chân đế
m - đường giữa
c - tiệc tùng
α° - góc giữa các bên

... chuẩn bị ...


12

Diện tích của một hình thang cân trong bán kính của vòng tròn ghi và góc giữa hai bên

Diện tích của một hình thang cân trong bán kính của vòng tròn ghi và góc giữa hai bên

Công thức này chỉ áp dụng cho cân hình thang, có thể ghi một vòng tròn.


r - bán kính của vòng tròn ghi
α° - góc giữa các bên

... chuẩn bị ...


13

Diện tích của một hình thang cân trong hai cơ sở của nó và bán kính của vòng tròn ghi

Diện tích của một hình thang cân trong hai cơ sở của nó và bán kính của vòng tròn ghi

Công thức này chỉ áp dụng cho cân hình thang, có thể ghi một vòng tròn.


a - nền móng
b - nền móng
r - bán kính của vòng tròn ghi

... chuẩn bị ...


14

Diện tích của một hình thang cân bằng các đế và góc của nó tại một đế lớn hơn

Diện tích của một hình thang cân bằng các đế và góc của nó tại một đế lớn hơn

Công thức này chỉ áp dụng cho cân hình thang, có thể ghi một vòng tròn.


a - nền móng
b - nền móng
α° - góc tại cơ sở

... chuẩn bị ...


15

Diện tích của một cân hình thang qua hai bên

Diện tích của một hình thang cân trên đường chéo và góc giữa đường chéo

Công thức này chỉ áp dụng cho cân hình thang, có thể ghi một vòng tròn.


a - nền móng
b - nền móng
c - tiệc tùng

... chuẩn bị ...


16

Diện tích của cân hình thang qua các bazơ và đường giữa

Diện tích của một hình thang cân trên đường chéo và góc giữa đường chéo

Công thức này chỉ áp dụng cho cân hình thang, có thể ghi một vòng tròn.


a - nền móng
b - nền móng
m - đường giữa

... chuẩn bị ...-vùng hình thang

Chia sẻ liên kết này: