Hệ thống phương trình tuyến tính, giải pháp và nghiên cứu khả năng tương thích
Giải pháp:


Dịch vụ trực tuyến của chúng tôi cho phép chúng tôi giải quyết các hệ thống các phương trình đại số tuyến tính bằng nhiều cách:

 • bằng phương pháp của Cramer (quy tắc của Cramer)
 • phương pháp ma trận nghịch đảo
 • bằng phương pháp Gauss-Montante (thuật toán Bareys)
 • bằng phương pháp Gauss (phương pháp loại bỏ các biến số)
 • bằng phương pháp Gauss-Jordan (phương pháp loại bỏ hoàn toàn những thứ chưa biết)

Trong trường hợp này, dịch vụ cung cấp một loạt các giải pháp, không chỉ là câu trả lời.

Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra hệ thống phương trình cho tính tương thích.

 • Sử dụng các dấu hiệu +- để xác định số lượng yêu cầu của các biến trong phương trình. Nếu phương trình của bạn không bao gồm bất kỳ unknowns, sau đó chỉ cần để trống các lĩnh vực (trống).
 • Trong các tế bào, chỉ định các hệ số (giá trị) cho unknowns. Nếu dữ liệu nguồn được thiết lập để x1, x2 và như vậy, trong tế bào trước khi tiết lộ những điều không biết, chỉ định 1.
 • Giá trị của những thứ chưa biết có thể là:
  • số nguyên: 7, -3, 0
  • thập phân (hữu hạn và định kỳ) phân số: 7/8, 6.13, -1.3(56), 1.2e-4
  • biểu thức số học: 1/2+3*(6-4), (6-y)/x^3, 2^0.5
 • Sau đó nhấp chuột vào nút với tên của phép toán học cần thiết.
 • Các giá trị trong các kết quả giải pháp có thể được kéo bằng chuột đến trường dữ liệu nguồn.


Chia sẻ liên kết này: