Ma trận


Ma trận tính

Ma trận tính cho từng bước giải pháp của ma trận hoạt động, miễn phí trực tuyến. Chi tiết giải thích được cung cấp cho tất cả các tính toán. Ma trận tính cho phép bạn thêm ma trận, trừ, nhân, tìm cấp bậc và yếu tố quyết định, hoán chuyển, dẫn đến đường chéo hình tam giác thức, thấy giá trị riêng và véc tơ nâng cao đến một sức mạnh, và thực hiện nhiều các hoạt động khác với ma trận.


Ma trận A

Ma trận BMột lĩnh vực để nhập thủ công một biểu thức toán học cho các hoạt động với ma trận
Giải pháp:


Sử dụng ma trận của chúng tôi tính, anh sẽ có thể thực hiện các tính toán cần thiết với ma trận, dẫn đến các câu trả lời yêu cầu và một chuỗi các chi tiết của các giải pháp. Ma trận tính cho phép anh để thực hiện các hoạt động với một duy nhất ma trận hay giải quyết phức tạp biểu với nhiều ma trận.

Điền vào các trường cho các phần tử ma trận và nhấp vào nút tương ứng.

  • Sử dụng các nút + và - để chọn kích thước ma trận mong muốn. Nếu bạn cần một ma trận không vuông, sau đó chỉ để lại các tế bào không cần thiết trống.
  • Chỉ định giá trị của các phần tử ma trận trong các ô. Giá trị có thể là:
    • số nguyên: 7, -3, 0
    • thập phân (hữu hạn và định kỳ) phân số: 7/8, 6.13, -1.3(56), 1.2e-4
    • biểu thức số học: 1/2+3*(6-4), (6-y)/x^3, 2^0.5
  • Nhấp chuột vào nút có tên của phép toán học cần thiết hoặc trong chế độ thủ công nhập biểu thức toán học vào một trường đặc biệt.
  • Các giá trị trong các kết quả giải pháp có thể được kéo bằng chuột đến các lĩnh vực khác nhau. Ví dụ, ma trận kết quả có thể được kéo vào trường dữ liệu nguồn, để giải quyết thêm.
máy tính ma trận trực tuyến

Chia sẻ liên kết này: