Hình học

Công thức lượng giác

Công thức lượng giác để giải quyết các vấn đề toán học. Xác định số lượng cơ bản cơ bản, công thức để giảm mức độ, cộng, trừ và nhân, cũng như các công thức khác. Ngoài ra, các giá trị của hàm lượng giác cho các góc phổ biến nhất được đưa ra.


Bản sắc cơ bản

... chuẩn bị ...

Công thức hai góc

... chuẩn bị ...

Công thức ba góc

... chuẩn bị ...

Công thức để giảm mức độ

... chuẩn bị ...

Công thức để giảm mức độ

... chuẩn bị ...

Công thức để giảm mức độ

... chuẩn bị ...

Công thức nửa đối số

Các công thức giảm của
mức độ của đối số một nửa

... chuẩn bị ...

Công thức bổ sung

... chuẩn bị ...

Công thức trừ

... chuẩn bị ...

Các công thức để chuyển đổi một
tổng thành các công thức sản phẩm

... chuẩn bị ...

Công thức để chuyển sự khác biệt
thành các công thức sản phẩm

... chuẩn bị ...

Công thức chuyển đổi tổng

... chuẩn bị ...

Công thức chuyển đổi sản phẩm thành
các công thức tổng hợp và khác biệt

... chuẩn bị ...

Công thức để biến đổi một sản phẩm
có chức năng thành năng lượng

... chuẩn bị ...

Công thức để giảm mức độ

... chuẩn bị ...

Thay thế lượng giác phổ quát

... chuẩn bị ...


Các giá trị của các hàm lượng giác

α 0
α° 30° 45° 60° 90° 120° 135° 150° 180° 210° 225° 240° 270° 300° 315° 330° 360°
sin α 0 1 0 −1 0
cos α 1 0 −1 0 1
tg α 0 1 −1 0 1 −1 0
ctg α 1 0 −1 1 0 −1


Tải các công thức lượng giác

Bạn có thể tải các công thức lượng giác theo hình ảnh:


Chia sẻ liên kết này: