Geometry

Các khu vực của thoi

Các khu vực của thoi, công thức và một máy tính toán khu vực trực tuyến. Các công thức tính toán khu vực của một thoi với nhau nguồn dữ liệu.1

Các khu vực của thoi trên mặt và chiều cao

Các khu vực của thoi trên mặt và chiều cao
... chuẩn bị ...
a - tiệc tùng
h - độ cao


2

Các khu vực của thoi với hai đường chéo

Các khu vực của thoi với hai đường chéo
... chuẩn bị ...
d1 - đường chéo
d2 - đường chéo


3

Các khu vực của thoi trong góc và ngược lại đường chéo

Các khu vực của thoi trong góc và ngược lại đường chéo
... chuẩn bị ...
d - đường chéo
α° - góc giữa các bên


4

Các khu vực của thoi bởi góc và một đường chéo rút ra từ góc độ đó

Các khu vực của thoi bởi góc và một đường chéo rút ra từ góc độ đó
... chuẩn bị ...
d - đường chéo
α° - góc giữa các bên


5

Các khu vực của thoi bên, và góc giữa bên

Các khu vực của thoi bên, và góc giữa bên
... chuẩn bị ...
a - tiệc tùng
α° - góc giữa các bên


6

Các khu vực của thoi cùng bán kính của đường tròn và ghi góc giữa bên

Các khu vực của thoi cùng bán kính của đường tròn và ghi góc giữa bên
... chuẩn bị ...
r - bán kính của vòng tròn ghi
α° - góc giữa các bên


7

Các khu vực của thoi cùng bán kính của đường tròn và ghi phía

Các khu vực của thoi cùng bán kính của đường tròn và ghi phía
... chuẩn bị ...
a - tiệc tùng
r - bán kính của vòng tròn ghiChia sẻ liên kết này: