Geometry

Областа на rhombus

Областа на rhombus, формули и калкулатор за пресметка областа онлајн. Формулите за пресметување на површина на rhombus со различни извори на податоци.1

Областа на rhombus на страна и висина

Областа на rhombus на страна и висина
... подготовка на ...
a - партија
h - надморска височина


2

Областа на rhombus со двете дијагонали

Областа на rhombus со двете дијагонали
... подготовка на ...
d1 - дијагонална
d2 - дијагонална


3

Областа на rhombus во аголот и спротивна дијагонала

Областа на rhombus во аголот и спротивна дијагонала
... подготовка на ...
d - дијагонална
α° - агол помеѓу страните


4

Областа на rhombus од аголот и дијагонала извлечени од кој агол

Областа на rhombus од аголот и дијагонала извлечени од кој агол
... подготовка на ...
d - дијагонална
α° - агол помеѓу страните


5

Областа на rhombus страна, и аголот помеѓу страни

Областа на rhombus страна, и аголот помеѓу страни
... подготовка на ...
a - партија
α° - агол помеѓу страните


6

Областа на rhombus по должината на радиусот на впишан круг и на аголот помеѓу страни

Областа на rhombus по должината на радиусот на впишан круг и на аголот помеѓу страни
... подготовка на ...
r - радиус на впишан круг
α° - агол помеѓу страните


7

Областа на rhombus по должината на радиусот на впишан круг и на страната

Областа на rhombus по должината на радиусот на впишан круг и на страната
... подготовка на ...
a - партија
r - радиус на впишан кругСподели ја оваа врска: