Geometry

Трапезиумска област

Областа на трапезоидот, формулите и калкулаторот за пресметување на површината на линија. Дадени се формули за сите видови трапеции и специјални случаи на рамнокрак трапеција.


Област за сите видови на trapezoid


1

Областа на трапезоидот во висина и во две бази

Областа на трапезоидот во висина и во две бази
a - база
b - база
h - надморска височина

... подготовка на ...


2

Трапезиумска област во височина и централна линија

Трапезиумска област во височина и централна линија
m - средна линија
h - надморска височина

... подготовка на ...


3

Областа на трапезоидот на четири страни

Областа на трапезоидот на четири страни
a - база
b - база
c - партија
d - партија

... подготовка на ...


4

Областа на трапезоидот по дијагоналата и аголот меѓу дијагоналите

Областа на трапезоидот по дијагоналата и аголот меѓу дијагоналите
d1 - дијагонална
d2 - дијагонална
α° - Агол меѓу дијагоналите

... подготовка на ...


5

Област на trapezoid користење на своите основи и агли на база

Област на trapezoid користење на своите основи и агли на база
a - база
b - база
α° - на база на агол
β° - на база на агол

... подготовка на ...


Областа на isosceles trapezoid6

Областа на isosceles trapezoid преку неа

Областа на трапезоидот на четири страни
a - партија
b - партија
c - партија

... подготовка на ...


7

Областа на isosceles trapezoid користење на мали база на страна и агол на повисоко база

Областа на isosceles trapezoid користење на мали база на страна и агол на повисоко база
a - база
c - партија
α° - на база на агол

... подготовка на ...


8

Областа на isosceles trapezoid користење на поголеми база на страна и агол на повисоко база

Областа на isosceles trapezoid користење на поголеми база на страна и агол на повисоко база
b - база
c - партија
α° - на база на агол

... подготовка на ...


9

Областа на isosceles trapezoid со користење на основната и база на агол

Областа на isosceles trapezoid со користење на основната и база на агол
a - база
b - база
α° - на база на агол

... подготовка на ...


10

Областа на isosceles trapezoid користење на дијагонали и агли помеѓу дијагонали

Областа на isosceles trapezoid користење на дијагонали и агли помеѓу дијагонали
d - дијагонална
α° - Агол меѓу дијагоналите

... подготовка на ...11

Областа на изоселевиот трапез низ средната линија, страната и аголот на основата

Областа на изоселевиот трапез низ средната линија, страната и аголот на основата
m - средна линија
c - партија
α° - агол помеѓу страните

... подготовка на ...


12

Од областа на рамнокрак трапез во радиусот на впишан круг и аголот помеѓу страни

Од областа на рамнокрак трапез во радиусот на впишан круг и аголот помеѓу страни

Оваа формула е применлива само за изоселести трапезоиди, во кои може да се запише кружница.


r - радиус на впишан круг
α° - агол помеѓу страните

... подготовка на ...


13

Областа на isosceles trapezoid со користење на две основи и радиусот на впишан круг

Областа на isosceles trapezoid со користење на две основи и радиусот на впишан круг

Оваа формула е применлива само за изоселести трапезоиди, во кои може да се запише кружница.


a - база
b - база
r - радиус на впишан круг

... подготовка на ...


14

Областа на isosceles trapezoid со својата база и агол на поголема база

Областа на isosceles trapezoid со својата база и агол на поголема база

Оваа формула е применлива само за изоселести трапезоиди, во кои може да се запише кружница.


a - база
b - база
α° - на база на агол

... подготовка на ...


15

Областа на isosceles trapezoid преку страни

Областа на isosceles trapezoid користење на дијагонали и агли помеѓу дијагонали

Оваа формула е применлива само за изоселести трапезоиди, во кои може да се запише кружница.


a - база
b - база
c - партија

... подготовка на ...


16

Областа на isosceles trapezoid со користење на основната и средната линија

Областа на isosceles trapezoid користење на дијагонали и агли помеѓу дијагонали

Оваа формула е применлива само за изоселести трапезоиди, во кои може да се запише кружница.


a - база
b - база
m - средна линија

... подготовка на ...Трапезиумска област

Сподели ја оваа врска: