Геометрија

Трапезиумска област

Областа на трапезоидот, формулите и калкулаторот за пресметување на површината на линија. Дадени се формули за сите видови трапеции и специјални случаи на рамнокрак трапеција.


Табела со формули за површина на trapezoid (на крајот на страницата)
Област за сите видови на trapezoid


1

Областа на трапезоидот во висина и во две бази

Областа на трапезоидот во висина и во две бази
... подготовка на ...
a - база
b - база
h - надморска височина


2

Трапезиумска област во височина и централна линија

Трапезиумска област во височина и централна линија
... подготовка на ...
m - средна линија
h - надморска височина


3

Областа на трапезоидот на четири страни

Областа на трапезоидот на четири страни
... подготовка на ...
a - база
b - база
c - партија
d - партија


4

Областа на трапезоидот по дијагоналата и аголот меѓу дијагоналите

Областа на трапезоидот по дијагоналата и аголот меѓу дијагоналите
... подготовка на ...
d1 - дијагонална
d2 - дијагонална
α° - Агол меѓу дијагоналите


5

Област на trapezoid користење на своите основи и агли на база

Област на trapezoid користење на своите основи и агли на база
... подготовка на ...
a - база
b - база
α° - на база на агол
β° - на база на агол


Областа на isosceles trapezoid


6

Областа на isosceles trapezoid преку неа

Областа на трапезоидот на четири страни
... подготовка на ...
a - партија
b - партија
c - партија


7

Областа на isosceles trapezoid користење на мали база на страна и агол на повисоко база

Областа на isosceles trapezoid користење на мали база на страна и агол на повисоко база
... подготовка на ...
a - база
c - партија
α° - на база на агол


8

Областа на isosceles trapezoid користење на поголеми база на страна и агол на повисоко база

Областа на isosceles trapezoid користење на поголеми база на страна и агол на повисоко база
... подготовка на ...
b - база
c - партија
α° - на база на агол


9

Областа на isosceles trapezoid со користење на основната и база на агол

Областа на isosceles trapezoid со користење на основната и база на агол
... подготовка на ...
a - база
b - база
α° - на база на агол


10

Областа на isosceles trapezoid користење на дијагонали и агли помеѓу дијагонали

Областа на isosceles trapezoid користење на дијагонали и агли помеѓу дијагонали
... подготовка на ...
d - дијагонална
α° - Агол меѓу дијагоналите


11

Областа на изоселевиот трапез низ средната линија, страната и аголот на основата

Областа на изоселевиот трапез низ средната линија, страната и аголот на основата
... подготовка на ...
m - средна линија
c - партија
α° - агол помеѓу страните


12

Од областа на рамнокрак трапез во радиусот на впишан круг и аголот помеѓу страни

Од областа на рамнокрак трапез во радиусот на впишан круг и аголот помеѓу страни

Оваа формула е применлива само за изоселести трапезоиди, во кои може да се запише кружница.

... подготовка на ...
r - радиус на впишан круг
α° - агол помеѓу страните


13

Областа на isosceles trapezoid со користење на две основи и радиусот на впишан круг

Областа на isosceles trapezoid со користење на две основи и радиусот на впишан круг

Оваа формула е применлива само за изоселести трапезоиди, во кои може да се запише кружница.

... подготовка на ...
a - база
b - база
r - радиус на впишан круг


14

Областа на isosceles trapezoid со својата база и агол на поголема база

Областа на isosceles trapezoid со својата база и агол на поголема база

Оваа формула е применлива само за изоселести трапезоиди, во кои може да се запише кружница.

... подготовка на ...
a - база
b - база
α° - на база на агол


15

Областа на isosceles trapezoid преку страни

Областа на isosceles trapezoid користење на дијагонали и агли помеѓу дијагонали

Оваа формула е применлива само за изоселести трапезоиди, во кои може да се запише кружница.

... подготовка на ...
a - база
b - база
c - партија


16

Областа на isosceles trapezoid со користење на основната и средната линија

Областа на isosceles trapezoid користење на дијагонали и агли помеѓу дијагонали

Оваа формула е применлива само за изоселести трапезоиди, во кои може да се запише кружница.

... подготовка на ...
a - база
b - база
m - средна линија

Забелешка:

Ако аголот е наведен во радијани во изворните податоци, тогаш за конверзија во степени можете да ја користите формулата: 1 радијан × (180/π)° = 57,296°


Табела со формули за површина на trapezoid

Во зависност од познат извор на податоците и видот на trapezoid, областа на trapezoid може да се пресметува со користење на различни формули.


извор на податоци
(активен линк за да отидете на калкулаторот)
скица формула
Област за сите видови на trapezoid
1 висина и две основи
2 висина и средната линија
3 четири страни
4 дијагонали и на аголот помеѓу нив
5 основи и агли на еден од бази
Областа на isosceles trapezoid
6 партии
7 база, страни и агол на база
8 база, страни и агол на база
9 основи и агли на еден од бази
10 дијагонали и на аголот помеѓу нив
11 средната линија, страни и агли помеѓу основата и страните
12 радиус на впишан круг и агол на база
13 бази и радиус на впишан круг
14 основи и агли на еден од бази
15 основи и страни
16 бази и midline
Сподели ја оваа врска: