Geometry

Областа на кругот

Областа на кружница е нумеричка карактеристика што ја карактеризира големината на рамнината ограничена со кружна линија. Областа на кружницата може да се пресмета со користење на бројот pi и радиусот на кругот или користејќи други познати влезни податоци.

Нашиот калкулатор ќе ви помогне да ја пресметате областа на кругот бесплатно на интернет или да ги проверите веќе извршените пресметки.


1

Кружната област преку радиус

Кружната област преку радиус
r - радиус

... подготовка на ...


2

Кружни област преку дијаметар

Кружни област преку дијаметар
D - дијаметар

... подготовка на ...


3

Областа на кружница долж обемот

Областа на кружница долж обемот
- обем
... подготовка на ...


4

Површина на круг низ плоштад впишан во круг

Површина на круг низ плоштад впишан во круг
a - партија

... подготовка на ...


5

Областа на кругот напишан на плоштад

Областа на кругот напишан на плоштад
A - партија

... подготовка на ...
6

Областа на кругот опишана околу произволен триаголник

Областа на кругот опишана околу произволен триаголник

Оваа формула е применлива само ако еден круг може да се опише околу триаголник, односно сите три вертикали на триаголникот мора да лежат на линијата на кругот. Триаголникот во овој случај може да биде кој било.

За да го пресметате подрачјето на кругот, претходно пресметајте го полутриаголникот  


a - партија
b - партија
c - партија
... подготовка на ...7

Областа на круг опишана во близина на рамностран триаголник

Областа на круг опишана во близина на рамностран триаголник
a - партија

... подготовка на ...8

Областа на круг опишан околу рамностран триаголник, пресметан од висината на триаголникот

Областа на круг опишан околу рамностран триаголник, пресметан од висината на триаголникот
h - надморска височина

... подготовка на ...9

Област на круг околу рамнокрак триаголник

Област на круг околу рамнокрак триаголник
a - партија
b - база

... подготовка на ...10

Областа на кругот е опишана за вистински триаголник

Областа на кругот е опишана за вистински триаголник
a - партија
b - партија

... подготовка на ...11

Област на круг впишан во рамнокрак триаголник

Област на круг впишан во рамнокрак триаголник
a - партија
b - база

... подготовка на ...
12

Областа на круг впишан во рамнокрак триаголник, пресметан на страните на триаголникот и аголот меѓу нив

Областа на круг впишан во рамнокрак триаголник, пресметан на страните на триаголникот и аголот меѓу нив
b - партија
α - агол помеѓу страните

... подготовка на ...13

Областа на круг впишан во правоаголен триаголник

Областа на круг впишан во правоаголен триаголник
a - партија
b - партија
c - партија

... подготовка на ...14

Областа на круг впишан во правоаголен триаголник, пресметан од страна и агол

Областа на круг впишан во правоаголен триаголник, пресметан од страна и агол
b - партија
α - на база на агол

... подготовка на ...15

Област на круг впишан во рамностран триаголник

Област на круг впишан во рамностран триаголник
a - партија

... подготовка на ...16

Областа на круг впишан во рамнокрак трапез, пресметан од основата на трапезот и аголот на основата

Областа на круг впишан во рамнокрак трапез, пресметан од основата на трапезот и аголот на основата
b - партија
α - на база на агол

... подготовка на ...17

Областа на кружницата опишана во близина на рамнокрак трапез, пресметана по должината на страните на трапезот, нејзината дијагонална основа

Областа на кружницата опишана во близина на рамнокрак трапез, пресметана по должината на страните на трапезот, нејзината дијагонална основа

За да го пресметате подрачјето на кругот, претходно пресметајте го полутриаголникот ABC   


a - партија
c - партија
d - дијагонална
... подготовка на ...18

Областа на кругот опишана во близина на правоаголникот

Областа на кругот опишана во близина на правоаголникот
a - партија
b - партија

... подготовка на ...19

Областа на кругот опишана во близина на редовен полигон

Областа на кругот опишана во близина на редовен полигон
a - партија
N - бројот на страни на многуаголникот

... подготовка на ...20

Областа на кругот опишана за редовен шестоаголник

Областа на кругот опишана за редовен шестоаголник
a - партија

... подготовка на ...
Сподели ја оваа врска: