Геометрија

Областа на кругот

Областа на кружница е нумеричка карактеристика што ја карактеризира големината на рамнината ограничена со кружна линија. Областа на кружницата може да се пресмета со користење на бројот pi и радиусот на кругот или користејќи други познати влезни податоци. Нашиот калкулатор ќе ви помогне да ја пресметате областа на кругот бесплатно на интернет или да ги проверите веќе извршените пресметки.


Табела со формули за површина на кругот (на крајот на страницата)
1

Кружната област преку радиус

Кружната област преку радиус
... подготовка на ...
r - радиус


2

Кружни област преку дијаметар

Кружни област преку дијаметар
... подготовка на ...
D - дијаметар


3

Областа на кружница долж обемот

Областа на кружница долж обемот
... подготовка на ...
- обем


4

Површина на круг низ плоштад впишан во круг

Површина на круг низ плоштад впишан во круг
... подготовка на ...
a - партија


5

Областа на кругот напишан на плоштад

Областа на кругот напишан на плоштад
... подготовка на ...
A - партија


6

Областа на кругот опишана околу произволен триаголник

Областа на кругот опишана околу произволен триаголник

Оваа формула е применлива само ако еден круг може да се опише околу триаголник, односно сите три вертикали на триаголникот мора да лежат на линијата на кругот. Триаголникот во овој случај може да биде кој било.

За да го пресметате подрачјето на кругот, претходно пресметајте го полутриаголникот  

... подготовка на ...

a - партија
b - партија
c - партија


7

Областа на круг опишана во близина на рамностран триаголник

Областа на круг опишана во близина на рамностран триаголник
... подготовка на ...
a - партија


8

Областа на круг опишан околу рамностран триаголник, пресметан од висината на триаголникот

Областа на круг опишан околу рамностран триаголник, пресметан од висината на триаголникот
... подготовка на ...
h - надморска височина


9

Област на круг околу рамнокрак триаголник

Област на круг околу рамнокрак триаголник
... подготовка на ...
a - партија
b - база


10

Областа на кругот е опишана за вистински триаголник

Областа на кругот е опишана за вистински триаголник
... подготовка на ...
a - партија
b - партија


11

Област на круг впишан во рамнокрак триаголник

Област на круг впишан во рамнокрак триаголник
... подготовка на ...
a - партија
b - база


12

Областа на круг впишан во рамнокрак триаголник, пресметан на страните на триаголникот и аголот меѓу нив

Областа на круг впишан во рамнокрак триаголник, пресметан на страните на триаголникот и аголот меѓу нив
... подготовка на ...
b - партија
α - агол помеѓу страните


13

Областа на круг впишан во правоаголен триаголник

Областа на круг впишан во правоаголен триаголник
... подготовка на ...
a - партија
b - партија
c - партија


14

Областа на круг впишан во правоаголен триаголник, пресметан од страна и агол

Областа на круг впишан во правоаголен триаголник, пресметан од страна и агол
... подготовка на ...
b - партија
α - на база на агол


15

Област на круг впишан во рамностран триаголник

Област на круг впишан во рамностран триаголник
... подготовка на ...
a - партија


16

Областа на круг впишан во рамнокрак трапез, пресметан од основата на трапезот и аголот на основата

Областа на круг впишан во рамнокрак трапез, пресметан од основата на трапезот и аголот на основата
... подготовка на ...
b - партија
α - на база на агол


17

Областа на кружницата опишана во близина на рамнокрак трапез, пресметана по должината на страните на трапезот, нејзината дијагонална основа

Областа на кружницата опишана во близина на рамнокрак трапез, пресметана по должината на страните на трапезот, нејзината дијагонална основа

За да го пресметате подрачјето на кругот, претходно пресметајте го полутриаголникот ABC   

... подготовка на ...

a - партија
c - партија
d - дијагонална


18

Областа на кругот опишана во близина на правоаголникот

Областа на кругот опишана во близина на правоаголникот
... подготовка на ...
a - партија
b - партија


19

Областа на кругот опишана во близина на редовен полигон

Областа на кругот опишана во близина на редовен полигон
... подготовка на ...
a - партија
N - бројот на страни на многуаголникот


20

Областа на кругот опишана за редовен шестоаголник

Областа на кругот опишана за редовен шестоаголник
... подготовка на ...
a - партија

Забелешка:

Ако аголот е наведен во радијани во изворните податоци, тогаш за конверзија во степени можете да ја користите формулата: 1 радијан × (180/π)° = 57,296°


Табела со формули за површина на кругот


извор на податоци
(активен линк за да отидете на калкулаторот)
скица формула
1 радиус
2 дијаметар
3 круг должина
4 страна од плоштадот
5 страна од плоштадот
6 страни на еден триаголник
каде 
7 страна на equilateral триаголник
8 висина на equilateral триаголник
9 страна и база на
10 страни во прав агол на триаголник
11 страна и база на
12 страни и аголот помеѓу нив
13 страни на правото триаголник
14 страна и агол на база на триаголник
15 страна на equilateral триаголник
16 страна и агол на база на trapezoid
17 страни и дијагонала на trapezoid
каде 
18 страните на правоаголникот
19 страна и број на страни од полигон
20 страна на хексагонални


Сподели ја оваа врска: