هندسه

مساحت یک دایره

مساحت یک دایره یک عددی مشخصه که مشخصه اندازه هواپیما محدود دایره خط. محاسبه مساحت دایره را می توان با استفاده از تعداد PI و شعاع دایره و یا با استفاده از دیگر شناخته شده است منبع داده. ما ماشین حساب به شما کمک خواهد رایگان آنلاین برای محاسبه مساحت دایره و یا بررسی محاسبات در حال حاضر انجام شده است.


جدول با فرمول برای مساحت دایره (در پایان صفحه)
1

مساحت یک دایره با استفاده از شعاع

مساحت یک دایره با استفاده از شعاع
... آموزش ...
r - شعاع


2

مساحت یک دایره با استفاده از قطر

مساحت یک دایره با استفاده از قطر
... آموزش ...
D - قطر


3

مساحت یک دایره دور

مساحت یک دایره دور
... آموزش ...
- دور


4

مساحت یک دایره با استفاده از محاط در یک دایره مربع

مساحت یک دایره با استفاده از محاط در یک دایره مربع
... آموزش ...
a - طرف


5

مساحت یک دایره محاط در یک مربع

مساحت یک دایره محاط در یک مربع
... آموزش ...
A - طرف


6

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث دلخواه

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث دلخواه

این فرمول قابل اجرا است فقط اگر یک دایره را می توان در اطراف مثلث است که هر سه راس مثلث باید دروغ در دایره خط. مثلث در این مورد می تواند هر.

برای محاسبه مساحت دایره را محاسبه نیمی از محیط مثلث  

... آموزش ...

a - طرف
b - طرف
c - طرف


7

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث متساوی الاضلاع

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث متساوی الاضلاع
... آموزش ...
a - طرف


8

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث متساوی الاضلاع محاسبه شده از ارتفاع مثلث

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث متساوی الاضلاع محاسبه شده از ارتفاع مثلث
... آموزش ...
h - ارتفاع


9

مساحت دایره شرح داده شده در نزدیکی مثلث متساوی الساقین

مساحت دایره شرح داده شده در نزدیکی مثلث متساوی الساقین
... آموزش ...
a - طرف
b - پایه


10

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث راست

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث راست
... آموزش ...
a - طرف
b - طرف


11

مساحت یک دایره محاط در مثلث متساوی الساقین

مساحت یک دایره محاط در مثلث متساوی الساقین
... آموزش ...
a - طرف
b - پایه


12

مساحت دایره محاط در مثلث متساوی الساقین محاسبه شده در دو طرف مثلث و زاویه بین آنها

مساحت دایره محاط در مثلث متساوی الساقین محاسبه شده در دو طرف مثلث و زاویه بین آنها
... آموزش ...
b - طرف
α - زاویه بین دو طرف


13

مساحت یک دایره محاط در مثلث سمت راست

مساحت یک دایره محاط در مثلث سمت راست
... آموزش ...
a - طرف
b - طرف
c - طرف


14

مساحت دایره محاط در مثلث سمت راست محاسبه شده در کنار و گوشه

مساحت دایره محاط در مثلث سمت راست محاسبه شده در کنار و گوشه
... آموزش ...
b - طرف
α - پایه زاویه


15

مساحت یک دایره محاط در مثلث متساوی الاضلاع

مساحت یک دایره محاط در مثلث متساوی الاضلاع
... آموزش ...
a - طرف


16

مساحت دایره محاط در مثلی ذوزنقه محاسبه شده از قاعده ذوزنقه و زاویه در پایه

مساحت دایره محاط در مثلی ذوزنقه محاسبه شده از قاعده ذوزنقه و زاویه در پایه
... آموزش ...
b - طرف
α - پایه زاویه


17

مساحت دایره شرح داده شده در نزدیکی مثلی ذوزنقه محاسبه و بر طرف ذوزنقه آن قطر و پایه

مساحت دایره شرح داده شده در نزدیکی مثلی ذوزنقه محاسبه و بر طرف ذوزنقه آن قطر و پایه

برای محاسبه مساحت دایره را محاسبه نیمی از محیط مثلث ABC   

... آموزش ...

a - طرف
c - طرف
d - قطر


18

مساحت دایره شرح داده شده در نزدیکی مستطیل

مساحت دایره شرح داده شده در نزدیکی مستطیل
... آموزش ...
a - طرف
b - طرف


19

مساحت یک دایره محدود در مورد چند ضلعی منظم

مساحت یک دایره محدود در مورد چند ضلعی منظم
... آموزش ...
a - طرف
N - تعداد اضلاع چند ضلعی


20

مساحت دایره توصیف در مورد یک شش ضلعی منظم

مساحت دایره توصیف در مورد یک شش ضلعی منظم
... آموزش ...
a - طرف

یادداشت:

اگر زاویه در رادیان ها در داده های منبع تنظیم شود می توانید از فرمول برای تبدیل به درجه استفاده کنید:

1 radian × (180/π) ° = 57,296°


جدول با فرمول برای مساحت دایره


دادههای منبع
(لینک فعال برای رفتن به ماشین حساب)
طرح فرمول
1 شعاع
2 قطر
3 طول دایره
4 سمت مربع
5 سمت مربع
6 اضلاع یک مثلث
کجا 
7 طرف یک مثلث متساوی الاضلاع
8 ارتفاع یک مثلث متساوی الاضلاع
9 جانبی و پایه
10 طرف در زاویه راست یک مثلث
11 جانبی و پایه
12 دو طرف و زاویه بین اونها
13 اضلاع یک مثلث راست
14 جانبی و زاویه در پایه مثلث
15 طرف یک مثلث متساوی الاضلاع
16 جانبی و زاویه در پایه ذوزنقه
17 طرف و قطر ذوزنقه
کجا 
18 اضلاع مستطیل
19 جانبی و تعداد اضلاع چند ضلعی
20 سمت شش گوش


به اشتراک گذاشتن این لینک: