Geometry

مساحت یک دایره

مساحت یک دایره یک عددی مشخصه که مشخصه اندازه هواپیما محدود دایره خط. محاسبه مساحت دایره را می توان با استفاده از تعداد PI و شعاع دایره و یا با استفاده از دیگر شناخته شده است منبع داده.

ما ماشین حساب به شما کمک خواهد رایگان آنلاین برای محاسبه مساحت دایره و یا بررسی محاسبات در حال حاضر انجام شده است.


1

مساحت یک دایره با استفاده از شعاع

مساحت یک دایره با استفاده از شعاع
r - شعاع

... آموزش ...


2

مساحت یک دایره با استفاده از قطر

مساحت یک دایره با استفاده از قطر
D - قطر

... آموزش ...


3

مساحت یک دایره دور

مساحت یک دایره دور
- دور
... آموزش ...


4

مساحت یک دایره با استفاده از محاط در یک دایره مربع

مساحت یک دایره با استفاده از محاط در یک دایره مربع
a - طرف

... آموزش ...


5

مساحت یک دایره محاط در یک مربع

مساحت یک دایره محاط در یک مربع
A - طرف

... آموزش ...
6

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث دلخواه

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث دلخواه

این فرمول قابل اجرا است فقط اگر یک دایره را می توان در اطراف مثلث است که هر سه راس مثلث باید دروغ در دایره خط. مثلث در این مورد می تواند هر.

برای محاسبه مساحت دایره را محاسبه نیمی از محیط مثلث  


a - طرف
b - طرف
c - طرف
... آموزش ...7

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث متساوی الاضلاع

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث متساوی الاضلاع
a - طرف

... آموزش ...8

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث متساوی الاضلاع محاسبه شده از ارتفاع مثلث

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث متساوی الاضلاع محاسبه شده از ارتفاع مثلث
h - ارتفاع

... آموزش ...9

مساحت دایره شرح داده شده در نزدیکی مثلث متساوی الساقین

مساحت دایره شرح داده شده در نزدیکی مثلث متساوی الساقین
a - طرف
b - پایه

... آموزش ...10

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث راست

مساحت دایره توصیف در مورد یک مثلث راست
a - طرف
b - طرف

... آموزش ...11

مساحت یک دایره محاط در مثلث متساوی الساقین

مساحت یک دایره محاط در مثلث متساوی الساقین
a - طرف
b - پایه

... آموزش ...
12

مساحت دایره محاط در مثلث متساوی الساقین محاسبه شده در دو طرف مثلث و زاویه بین آنها

مساحت دایره محاط در مثلث متساوی الساقین محاسبه شده در دو طرف مثلث و زاویه بین آنها
b - طرف
α - زاویه بین دو طرف

... آموزش ...13

مساحت یک دایره محاط در مثلث سمت راست

مساحت یک دایره محاط در مثلث سمت راست
a - طرف
b - طرف
c - طرف

... آموزش ...14

مساحت دایره محاط در مثلث سمت راست محاسبه شده در کنار و گوشه

مساحت دایره محاط در مثلث سمت راست محاسبه شده در کنار و گوشه
b - طرف
α - پایه زاویه

... آموزش ...15

مساحت یک دایره محاط در مثلث متساوی الاضلاع

مساحت یک دایره محاط در مثلث متساوی الاضلاع
a - طرف

... آموزش ...16

مساحت دایره محاط در مثلی ذوزنقه محاسبه شده از قاعده ذوزنقه و زاویه در پایه

مساحت دایره محاط در مثلی ذوزنقه محاسبه شده از قاعده ذوزنقه و زاویه در پایه
b - طرف
α - پایه زاویه

... آموزش ...17

مساحت دایره شرح داده شده در نزدیکی مثلی ذوزنقه محاسبه و بر طرف ذوزنقه آن قطر و پایه

مساحت دایره شرح داده شده در نزدیکی مثلی ذوزنقه محاسبه و بر طرف ذوزنقه آن قطر و پایه

برای محاسبه مساحت دایره را محاسبه نیمی از محیط مثلث ABC   


a - طرف
c - طرف
d - قطر
... آموزش ...18

مساحت دایره شرح داده شده در نزدیکی مستطیل

مساحت دایره شرح داده شده در نزدیکی مستطیل
a - طرف
b - طرف

... آموزش ...19

مساحت یک دایره محدود در مورد چند ضلعی منظم

مساحت یک دایره محدود در مورد چند ضلعی منظم
a - طرف
N - تعداد اضلاع چند ضلعی

... آموزش ...20

مساحت دایره توصیف در مورد یک شش ضلعی منظم

مساحت دایره توصیف در مورد یک شش ضلعی منظم
a - طرف

... آموزش ...
به اشتراک گذاشتن این لینک: