هندسه

مربع چهار ضلعی

مساحت یک چهار ضلعی دلخواه, فرمول ها و ماشین حساب برای محاسبه اینترنتی. فرمول های مختلف برای محاسبه مساحت چهار ضلعی دلخواه بسته به داده های منبع شناخته شده استفاده می شود. در زیر فرمول ها و یک ماشین حساب است که کمک خواهد کرد که شما محاسبه مساحت چهار ضلعی دلخواه و یا بررسی محاسبات که در حال حاضر انجام شده است.

در پایان مقاله لینک برای محاسبه موارد خاص از چهارگوش وجود دارد: مربع, ذوزنقه, متوازی الاضلاع, مربع, مستطیل, لوزی.


جدول با مساحت فرمول یک چهار ضلعی (در پایان صفحه)
1

مساحت یک چهار ضلعی در امتداد قطر و زاویه بین انها

مساحت یک چهار ضلعی در امتداد قطر و زاویه بین انها
... آموزش ...
d1 - قطر
d2 - قطر
α° - زاویه بین قطر


2

مساحت چهار ضلعی از طریق دو طرف و زاویه بین این طرف

مساحت چهار ضلعی از طریق دو طرف و زاویه بین این طرف

هنگام محاسبه مساحت یک چهار ضلعی با استفاده از این فرمول ابتدا باید نیم سنج چهار ضلعی را با استفاده از فرمول محاسبه کنید:

... آموزش ...

a - طرف
b - طرف
c - طرف
d - طرف
α° - زاویه بین دو طرف
β° - زاویه بین دو طرف


3

مساحت یک چهار ضلعی محاط در یک دایره, محاسبه شده با استفاده از فرمول براهماگوپتا

مساحت یک چهار ضلعی محاط در یک دایره, محاسبه شده با استفاده از فرمول براهماگوپتا

این فرمول تنها برای چهارگوش که در اطراف یک دایره می تواند توصیف معتبر است.

هنگام محاسبه مساحت یک چهار ضلعی با استفاده از این فرمول ابتدا باید نیم سنج چهار ضلعی را با استفاده از فرمول محاسبه کنید:

... آموزش ...

a - طرف
b - طرف
c - طرف
d - طرف


4

مساحت چهار ضلعی که شما می توانید یک دایره مناسب

مساحت چهار ضلعی که شما می توانید یک دایره مناسب

این فرمول تنها برای چهارگوش جایی که شما می توانید یک دایره مناسب معتبر است. دایره محاط باید نقاط تماس با هر چهار طرف چهار ضلعی داشته باشد.

هنگام محاسبه مساحت یک چهار ضلعی با استفاده از این فرمول ابتدا باید نیم سنج چهار ضلعی را با استفاده از فرمول محاسبه کنید:

... آموزش ...
a - طرف
b - طرف
c - طرف
d - طرف
r - شعاع دایره محاط


5

مساحت یک چهار ضلعی که شما می توانید یک دایره تعریف شده توسط دو طرف و زاویه بین خود را وارد کنید

مساحت یک چهار ضلعی که شما می توانید یک دایره تعریف شده توسط دو طرف و زاویه بین خود را وارد کنید

این فرمول تنها برای چهارگوش جایی که شما می توانید یک دایره مناسب معتبر است. دایره محاط باید نقاط تماس با هر چهار طرف چهار ضلعی داشته باشد.

... آموزش ...

a - طرف
b - طرف
c - طرف
d - طرف
α° - زاویه بین دو طرف
β° - زاویه بین دو طرف

یادداشت:

اگر زاویه در رادیان ها در داده های منبع تنظیم شود می توانید از فرمول برای تبدیل به درجه استفاده کنید:

1 radian × (180/π) ° = 57,296°جدول با مساحت فرمول یک چهار ضلعی


دادههای منبع
(لینک فعال برای رفتن به ماشین حساب)
طرح فرمول
1 قطر و زاویه بین
2 دو طرف و زاویه بین این طرف
کجا  ,
3 اطراف
کجا 
4 دو طرف و شعاع دایره محاط
کجا 
5 دو طرف و زاویه بین اونها

مساحت موارد خاص چهارگوش

برای محاسبه موارد خاص چهارگوش می توانید از فرمول ها و ماشین حساب هایی که در مقالات دیگر در سایت تهیه شده استفاده کنید:به اشتراک گذاشتن این لینک: