هندسه

مساحت لوزی

مساحت لوزی و فرمول ها و یک ماشین حساب برای محاسبه منطقه آنلاین. فرمول برای محاسبه مساحت یک لوزی با منبع متفاوت داده است.


جدول با فرمول مربع رومبوس (در پایان صفحه)
1

مساحت لوزی در سمت و ارتفاع

مساحت لوزی در سمت و ارتفاع
... آموزش ...
a - طرف
h - ارتفاع


2

مساحت لوزی با دو قطر

مساحت لوزی با دو قطر
... آموزش ...
d1 - قطر
d2 - قطر


3

مساحت لوزی در گوشه و مقابل قطر

مساحت لوزی در گوشه و مقابل قطر
... آموزش ...
d - قطر
α° - زاویه بین دو طرف


4

مساحت لوزی شکل با زاویه و قطر کشیده شده از آن زاویه

مساحت لوزی شکل با زاویه و قطر کشیده شده از آن زاویه
... آموزش ...
d - قطر
α° - زاویه بین دو طرف


5

مساحت لوزی سمت و زاویه بین دو طرف

مساحت لوزی سمت و زاویه بین دو طرف
... آموزش ...
a - طرف
α° - زاویه بین دو طرف


6

مساحت لوزی در امتداد شعاع دایره محاط و زاویه بین دو طرف

مساحت لوزی در امتداد شعاع دایره محاط و زاویه بین دو طرف
... آموزش ...
r - شعاع دایره محاط
α° - زاویه بین دو طرف


7

مساحت لوزی در امتداد شعاع دایره محاط و کنار

مساحت لوزی در امتداد شعاع دایره محاط و کنار
... آموزش ...
a - طرف
r - شعاع دایره محاط

یادداشت:

اگر زاویه در رادیان ها در داده های منبع تنظیم شود می توانید از فرمول برای تبدیل به درجه استفاده کنید:

1 radian × (180/π) ° = 57,296°


جدول با فرمول مربع رومبوس

بسته به داده های منبع شناخته شده ، مساحت لوزی توسط فرمول های مختلفی قابل محاسبه است.


دادههای منبع
(لینک فعال برای رفتن به ماشین حساب)
طرح فرمول
1 سمت و ارتفاع
2 موربها
3 مورب و زاویه بین طرفین
4 مورب و زاویه بین طرفین
5 طرف و زاویه بین طرفین
6 شعاع دایره نوشته شده و زاویه بین طرفین
7 سمت و شعاع دایره کتیبه داربه اشتراک گذاشتن این لینک: