Geometry

مساحت لوزی

مساحت لوزی و فرمول ها و یک ماشین حساب برای محاسبه منطقه آنلاین. فرمول برای محاسبه مساحت یک لوزی با منبع متفاوت داده است.


1

مساحت لوزی در سمت و ارتفاع

مساحت لوزی در سمت و ارتفاع
a - طرف
h - ارتفاع

... آموزش ...


2

مساحت لوزی با دو قطر

مساحت لوزی با دو قطر
d1 - قطر
d2 - قطر

... آموزش ...


3

مساحت لوزی در گوشه و مقابل قطر

مساحت لوزی در گوشه و مقابل قطر
d - قطر
α° - زاویه بین دو طرف

... آموزش ...


4

مساحت لوزی شکل با زاویه و قطر کشیده شده از آن زاویه

مساحت لوزی شکل با زاویه و قطر کشیده شده از آن زاویه
d - قطر
α° - زاویه بین دو طرف

... آموزش ...


5

مساحت لوزی سمت و زاویه بین دو طرف

مساحت لوزی سمت و زاویه بین دو طرف
a - طرف
α° - زاویه بین دو طرف

... آموزش ...


6

مساحت لوزی در امتداد شعاع دایره محاط و زاویه بین دو طرف

مساحت لوزی در امتداد شعاع دایره محاط و زاویه بین دو طرف
r - شعاع دایره محاط
α° - زاویه بین دو طرف

... آموزش ...


7

مساحت لوزی در امتداد شعاع دایره محاط و کنار

مساحت لوزی در امتداد شعاع دایره محاط و کنار
a - طرف
r - شعاع دایره محاط

... آموزش ...
به اشتراک گذاشتن این لینک: