هندسه

مساحت لوزی

مساحت لوزی و فرمول ها و یک ماشین حساب برای محاسبه منطقه آنلاین. فرمول برای محاسبه مساحت یک لوزی با منبع متفاوت داده است.1

مساحت لوزی در سمت و ارتفاع

مساحت لوزی در سمت و ارتفاع
... آموزش ...
a - طرف
h - ارتفاع


2

مساحت لوزی با دو قطر

مساحت لوزی با دو قطر
... آموزش ...
d1 - قطر
d2 - قطر


3

مساحت لوزی در گوشه و مقابل قطر

مساحت لوزی در گوشه و مقابل قطر
... آموزش ...
d - قطر
α° - زاویه بین دو طرف


4

مساحت لوزی شکل با زاویه و قطر کشیده شده از آن زاویه

مساحت لوزی شکل با زاویه و قطر کشیده شده از آن زاویه
... آموزش ...
d - قطر
α° - زاویه بین دو طرف


5

مساحت لوزی سمت و زاویه بین دو طرف

مساحت لوزی سمت و زاویه بین دو طرف
... آموزش ...
a - طرف
α° - زاویه بین دو طرف


6

مساحت لوزی در امتداد شعاع دایره محاط و زاویه بین دو طرف

مساحت لوزی در امتداد شعاع دایره محاط و زاویه بین دو طرف
... آموزش ...
r - شعاع دایره محاط
α° - زاویه بین دو طرف


7

مساحت لوزی در امتداد شعاع دایره محاط و کنار

مساحت لوزی در امتداد شعاع دایره محاط و کنار
... آموزش ...
a - طرف
r - شعاع دایره محاطبه اشتراک گذاشتن این لینک: