هندسه

مساحت یک مربع

مساحت یک مربع فرمول و یک ماشین حساب برای محاسبه منطقه آنلاین. فرمول برای محاسبه مساحت یک مربع با منبع متفاوت داده است.


جدول با فرمول های مربع مربع (در پایان صفحه)
1

مساحت یک مربع با استفاده از این طرف

مساحت یک مربع با استفاده از این طرف
... آموزش ...
a - طرف


2

مساحت یک مربع را از طریق آن مورب

مساحت یک مربع را از طریق آن مورب
... آموزش ...
d - قطر


3

مساحت یک مربع با استفاده از محیط

مساحت یک مربع با استفاده از محیط
... آموزش ...
P - محیط


4

مساحت یک مربع با استفاده از این بخش گرفته شده از راس مربع به مرکز طرف مقابل

مساحت یک مربع با استفاده از این بخش گرفته شده از راس مربع به مرکز طرف مقابل
... آموزش ...
k - برش


5

مساحت یک مربع با استفاده از شعاع دایره محاط

مساحت یک مربع با استفاده از شعاع دایره محاط
... آموزش ...
r - شعاع دایره محاط


6

مساحت یک مربع با استفاده از شعاع دایره

مساحت یک مربع با استفاده از شعاع دایره
... آموزش ...
R - شعاع دایره


یادداشت:

اگر زاویه در رادیان ها در داده های منبع تنظیم شود می توانید از فرمول برای تبدیل به درجه استفاده کنید:

1 radian × (180/π) ° = 57,296°


جدول با فرمول های مربع مربع


دادههای منبع
(لینک فعال برای رفتن به ماشین حساب)
طرح فرمول
1 طرف
2 قطر
3 محیط
4 برش k
5 شعاع دایره محاط
6 شعاع دایرهبه اشتراک گذاشتن این لینک: