ماشین حساب

محاسبه تاریخ

محاسبه تاریخ، سال، روز، زمان برای محاسبه تاریخ، محاسبه مقدار زمان بین هر دو تاریخ دلخواه، محاسبه خواهد شد. ماشین حساب می تواند زمان را در سال ها، ماه ها، هفته ها، روزها، ساعت ها، ثانیه ها محاسبه کند.

با کمک یک ماشین حساب زمان، می توانید زمان را به یک رویداد آینده در اینترنت محاسبه کنید یا سن یک فرد را تعیین کنید.


تاریخ شروع
تاریخ را وارد کنید:
تاریخ انتخاب شده:
12.05.2018 — این است xx
xx روز در یک سال, xx یک هفته
تاریخ پایان
تاریخ را وارد کنید:
تاریخ انتخاب شده:
12.05.2018 — این است سه شنبه
212 روز در یک سال, 26 یک هفته
ساله ماه ها روزها

نمایش زمان بین تاریخ انتخاب شده:

12.05.2018 و 12.05.2018


یا همان دوره زمان:

در ماهها
در هفته ها
در روزها
در ساعت
در عرض چند دقیقه
در عرض چند ثانیه


زمان قبل از رویداد آینده را محاسبه کنید یا سن افراد را تعیین کنید


تاریخ تولد خود را وارد کنید (رویدادها):


سن (زمان سپری شده از تاریخ رویداد):
ууу ساله, zzz ماه ها, ххх روزها
تا روز تولد بعدی (یا قبل از رویداد):



شرح ماشین حساب

با کمک ماشین حساب ما، شما می توانید زمان قبل از رویداد آینده را محاسبه کنید یا سن یک فرد را تعیین کنید.

برای استفاده از ماشین حساب، به سادگی تاریخ شروع و پایان را وارد کنید و محاسبه به طور خودکار رخ می دهد.


به اشتراک گذاشتن این لینک: