هندسه

مساحت مثلث

محدوده مثلث ها، فرمول ها و ماشین حساب برای محاسبه منطقه در حالت آنلاین. فراهم می کند فرمول کلی برای تمام انواع مثلث، برای موارد خاص از متساوی الاضلاع، متساوی الساقین و مثلث راست گوشه.


جدول با فرمول مساحت مثلث (در پایان صفحه)

فرمول های منطقه مثلث را به عنوان تصویر یا پرونده بارگیری کنید PDF (در پایان صفحه)برای تمام مثلث ها1

مساحت مثلث توسط پایه و ارتفاع آن

مساحت مثلث توسط پایه و ارتفاع آن
حزب a
ارتفاع h

پایه مثلث را می توان از هر دو طرف مثلث انتخاب کرد.


2

مساحت مثلث در دو طرف و زاویه بین آنها

مساحت مثلث در دو طرف و زاویه بین آنها
حزب a
حزب b
زاویه α° بین احزاب a و b

زاویه α بین دو طرف می تواند چیزی باشد: نازک، تیز، راست.


3

مساحت مثلث در امتداد شعاع دایره الحاقی و سه طرف

مساحت مثلث در امتداد شعاع دایره الحاقی و سه طرف
حزب a
حزب b
حزب c
شعاع r دایره ضمیمه

4

مساحت مثلث در شعاع دایره محدود و سه طرف

مساحت مثلث در شعاع دایره محدود و سه طرف
حزب a
حزب b
حزب c
شعاع R از دایره محدود

5

مساحت مثلث بر اساس فرمول هرون

مساحت مثلث بر اساس فرمول هرون
نیمه محدوده: 

حزب a
حزب b
حزب c

6

مساحت یک مثلث دلخواه در سمت و دو گوشه مجاور

مساحت یک مثلث دلخواه در سمت و دو گوشه مجاور
حزب a
زاویه β°
زاویه α°


برای مثلث یکسوسل


7

مساحت مثلث مثلی در دو طرف و پایه

مساحت مثلث مثلی در دو طرف و پایه

حزب a (a = b)
حزب c

8

مساحت یک مثلث جداگانه در امتداد دو طرف و زاویه بین آنها

مساحت یک مثلث جداگانه در امتداد دو طرف و زاویه بین آنها
سمت a (a = b)
زاویه α° بین طرفین

9

مساحت یک مثلث جداگانه در امتداد دو طرف و زاویه بین آنها

مساحت یک مثلث جداگانه در امتداد دو طرف و زاویه بین آنها
سمت a (a = b)
پایه مثلث c
زاویه β° بین پایه و جانبی

10

مساحت یک مثلث یکسوسل در پایه و زاویه بین دو طرف

مساحت یک مثلث یکسوسل در پایه و زاویه بین دو طرف
پایه مثلث c
زاویه α° بین طرفین


برای مثلث متقاطع


11

مساحت یک مثلث مثلی در ارتفاع و پایه

مساحت یک مثلث مثلی در ارتفاع و پایه

پایه مثلث c
ارتفاع h


12

مساحت یک مثلث صاف در طرف

مساحت یک مثلث صاف در طرف
حزب a (a = b = c)

13

مساحت یک مثلث صاف در ارتفاع

مساحت یک مثلث صاف در ارتفاع
ارتفاع h

14

مساحت یک مثلث صاف در امتداد شعاع دایره الحاقی

مساحت یک مثلث صاف در امتداد شعاع دایره الحاقی
شعاع r دایره ضمیمه

15

مساحت یک مثلث صاف در امتداد شعاع دایره محدود

مساحت یک مثلث صاف در امتداد شعاع دایره محدود
شعاع R از دایره محدود


برای مثلث راست زاویه


16

مربع مثلث راست با دو پا

مربع مثلث راست با دو پا
کاته a
کاته b

17

مساحت یک مثلث راست از طریق وتر و زاویه

مساحت یک مثلث راست از طریق وتر و زاویه

حزب c
زاویه α

18

مساحت یک مثلث راست از طریق کاتتر و زاویه

مساحت یک مثلث راست از طریق کاتتر و زاویه

حزب b
زاویه α

19

مساحت یک مثلث راست در امتداد بخش که وتر دایره محاط تقسیم

مساحت یک مثلث راست در امتداد بخش که وتر دایره محاط تقسیم
بخش d
بخش e

20

مساحت یک مثلث راست از طریق وتر و دایره محاط

مساحت یک مثلث راست از طریق وتر و دایره محاط

حزب с
شعاع r

21

مساحت یک مثلث راست زاویه بر اساس فرمول هرون

مساحت یک مثلث راست زاویه بر اساس فرمول هرون
نیمه محدوده: 

حزب a
حزب b
حزب c
بسته به نوع مثلث و داده های منبع شناخته شده خود را, مساحت مثلث را می توان با فرمول های مختلف محاسبه.


جدول با فرمول مساحت مثلث


دادههای منبع
(لینک فعال برای رفتن به ماشین حساب)
طرح فرمول
برای تمام مثلث ها
1 پایه و ارتفاع
2 دو طرف و زاویه بین اونها
3 شعاع دایره محاط و سه طرف
4 شعاع دایره دور و سه طرف
5 سه طرف
(با توجه به فرمول هرون)

کجا 
6 جانبی و دو گوشه مجاور
برای مثلث یکسوسل
7 طرف و پایه
8 دو طرف و زاویه بین انها
9 دو طرف پایه و زاویه بین دو طرف و پایه
10 پایه و زاویه بین دو طرف
11 ارتفاع و پایه
برای مثلث متقاطع
12 سمت
13 ارتفاع
14 شعاع دایره محاط
15 شعاع دایره دور
برای مثلث راست زاویه
16 دو کاتتر
17 وتر و زاویه
18 کات و زاویه
19 بخش هایی که یک دایره محاط وتر را تقسیم می کند
20 وتر و شعاع دایره محاط
21 سه طرف
(با توجه به فرمول هرون)

کجا  

فرمول های منطقه مثلث را به عنوان تصویر بارگیری کنید


برای تمام مثلث ها
برای تمام مثلث ها
برای تمام مثلث ها
برای تمام مثلث ها
برای تمام مثلث ها
برای تمام مثلث ها

به اشتراک گذاشتن این لینک: